KONKURS NA WIENIEC DOŻYNKOWY

14 lipca 2023

OGŁASZAMY

KONKURS NA WIENIEC DOŻYNKOWY

Organizatorzy konkursu: Wójt Gminy Bielice
oraz Gminna Biblioteka Publiczna
Miejsce konkursu: Babin, boisko wiejskie
Termin konkursu: 9 września 2023 r.


REGULAMIN KONKURSU


CELE KONKURSU:
1. Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych
i ciągle żywych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.
2. Rozwijanie aktywności twórczej mieszkańców gminy Bielice i prezentacja ich talentu.
3. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieńce dożynkowe.


WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez: sołectwa, koła gospodyń wiejskich,
ochotnicze straże pożarne lub inne organizacje bądź stowarzyszenia działające w danej wsi
z terenu gminy Bielice i zgłoszone do konkursu przez wykonawców lub ich przedstawicieli.
2. Każde sołectwo może reprezentować jeden podmiot.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE:
1. Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie powinny do 21 sierpnia 2023 r. w sekretariacie Gminnej Biblioteki Publicznej
przy ul. Niepokalanej 34 w Bielicach złożyć kartę uczestnictwa stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.


KOMISJA KONKURSOWA:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
2. Komisja konkursowa sporządzi protokół z oceny wieńców.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


KRYTERIA OCENY TRADYCYJNEGO WIEŃCA DOŻYNKOWEGO:
1. Użycie podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów (kłosy, ziarno, owoce, warzywa, kwiaty).
2. Walory estetyczne (kompozycja, bryła, dobór barw itd.).
3. Prezentacja płodów rolnych w postaci dawnych, tradycyjnych wieńców i koron w nawiązaniu do współczesnego święta plonów.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród za I, II i III miejsce oraz wyróżnień i dyplomów uczestnictwa.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez przewodniczącego komisji konkursowej 9 września 2023 r.
podczas uroczystości Dożynek Gminnych w Babinie.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Każdy opiekun grupy wieńcowej zobowiązany jest do podpisania karty uczestnictwa i zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych
z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w RODO.
3. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej (adres: ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice,
telefon: 91 56 44 235, e-mail: [email protected]).


INFORMACJE DODATKOWE:
1. Miejscem spotkania grup wieńcowych będzie boisko wiejskie w Babinie.
2. Każda grupa wieńcowa przywozi i odwozi wieniec na miejsce dożynek na koszt własny.
3. Każda grupa wieńcowa uczestnicząca w konkursie przywozi ze sobą planszę informacyjną,
która zawiera nazwę twórcy wieńca lub nazwę reprezentowanego sołectwa.


UWAGI KOŃCOWE:
1. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu,
których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec przy dołożeniu należnej staranności.
3. Dodatkowych informacji o konkursie udziela sekretariat
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach tel 91 56 44 235 w. 25

Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach
Telefon: 91 56 44 235 w.25
E-mail: [email protected]
NIP: 853 152 54 90
REGON: 000974328
poniedziałek:
9:00 - 17:00
wtorek:
9:00 - 17:00
środa:
9:00 - 17:00
czwartek:
9:00 - 17:00
piątek:
9:00 - 17:00
Skip to content