W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) DZ. Urz. UE. L 119, s1 – dalej RODO, poniżej przekazuję informacje umożliwiające nam dalsze wykorzystanie podanych przez Pana/ Panią danych osobowych.

Podane dane osobowe w zakresie : imię i nazwisko, adres zamieszkania, zakład pracy, szkoła,  data urodzenia, imię ojca, Nr PESEL ( zobowiązanie – karta zapisu do biblioteki) przetwarzane są przez administratora danych, którym jest Gminna Biblioteka Publiczna, z siedzibą w Bielicach ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, w celu realizacji celów statutowych oraz w  celu promocyjnym biblioteki.

Zgodnie z RODO, przysługuje : prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania ( poprawienia) swoich danych osobowych- wówczas kiedy dane  są nieprawidłowe i niekompletne, prawo do usunięcia danych- jeśli były w inny sposób przetwarzane oraz ograniczenie przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu i korzystania z biblioteki. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

Dokumentacja fotograficzna

Podczas spotkań, uroczystości, konferencji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach ul. Niepokalanej 34 , mogą być wykonywane zdjęcia. Zdjęcia mogą być publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Bielice zakładka Gminna Biblioteka Publiczna.

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach ul. Niepokalanej 34 ,74-202 Bielice jest Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej ( zwany dalej Administratorem Danych Osobowych).
  2. Państwa dane osobowe Administrator Danych Osobowych  przetwarza na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece, realizacji umów zawartych
    z kontrahentami Biblioteki, w pozostałych przypadkach Państwa  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania.
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 2 odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  • inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z Biblioteką przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej.

4. Przysługuje Panu/Pani prawo skargi do organu nadzorczego tj. PUODO ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).